Hz. Ali’nin Bütün Lakapları

Ahu’r-Resul : Peygamberin kardeşi
Bab’ul Medine : İlim Şehrinin Kapısı
ed-Dai : Davetçi
el-Faruk: Hak ile batılı birbirinden ayıran
el-Hadi : Yol Gösterici
el-Mürteza : Beğenilmiş, razı olunmuş
el-Vasi : Vasiyet edilen
Emir’ul-Berere : Salihlerin emiri
Emirel Mümünin : Müminlerin Emiri
en-Nebe!ul Azim : Büyük Haber
es-Sıddik’ul Müstakim : Dosdoğru yol
eş-Şahid : Tanık
Hasif’un Na’l : Ayakkabı Dikicisi
Kad-ı Deyn-i Resulullah : Resulullah’un borcunu ödeyen
Kasım’ul -Cennet-i ve’n Nar : Cennettekilerin ve cehennemlikleri ayıran ölçü
Katil’ul-Fecere : Günahkarlarla savaşan
Katil’un-Nakisi ve’l-Kasıtın ve’l-Marıkın : Biatlerini bozan
Keşşaf’ul-Kureb : Üzüntüleri giderici
Mevle’l-Müminin : Müminlerin velisi, dostu, yöneticisi
Mübir’uş-Sirk ve’l Müşrikin : Şirki ve müşrikleri yok edici
Münciz-u Va’d-i Resulullah : Resulullah’ın sözünü yerine getiren
Nefs’ur-Resul : Peygramber’in nefsi, canı
Sahib’ul-Liva : Bayrak Sahibi
Şah-ı Merdan : Yiğitlerin Şahı
Seyfullah’il-Meslul : Allah’ın kınından çekilmiş kılıcı
Seyyid’ul Arab : Arapların Efendisi
Şebih-i Harun : Harun Peygamberin benzeri
Şir-i Yezdan : Allah’ın Aslanı
Ye’sub’ud-Din ve’l-Müslimin : Dinin ve müslümanların önderi

 

Paylaşalım